Jak założyć własną firmę?

Jak założyć własną firmę

Jak założyć własną firmę

U naszych zachodnich sąsiadów, założenie swojej firmy nie trwa dłużej niż kilka dni. Niestety w naszym kraju silnie rozwinięta biurokracja wyklucza taką opcję. Dlatego jeśli zamierzasz założyć własną firmę, to wcześniej udaj się do urzędów i dokładnie dowiedz się, jakie dokumenty musisz zgromadzić. Tym bardziej, że w składaniu formalności będziesz musiał uzbroić się w cierpliwość… i to anielską…

Najpierw do Urzędu Miasta

Co musisz mieć ze sobą? Formularz zgłoszenia do ewidencji. Osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych muszą zacząć od złożenia zgłoszenia o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, które musi zawierać:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • nazwę firmy (nieobowiązkowo),
 • nr ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy,
 • adres zamieszkania przedsiębiorcy,
 • adres siedziby firmy,
 • rodzaj działalności określony zgodnie z symbolami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
 • miejsce/a wykonywania działalności,
 • datę rozpoczęcia działalności

Przy dokonywaniu zgłoszenia działalność gospodarczej należy mieć przy sobie dokument tożsamości, pracownik urzędu będzie Cię o niego prosił. Konieczne będzie uiszczenie opłaty za zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 100 złotych.

Chcesz założyć firmę wraz ze wspólnikiem prowadząc spółkę cywilną? Wówczas formularz zgłoszeniowy musi być złożony przez każdego z osobna. Każdy oddzielnie musi wnieść stosowną opłatę. Przedsiębiorcą jest każda z osób prowadząca działalność gospodarczą, a nie spółka.

Następnie organ, który przyjął zgłoszenie jest zobowiązany do wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie nie przekraczającym 14 dni. Wyjątkiem stanowią sytuacje, które nie wymagają prowadzenia postępowania wyjaśniającego – wówczas wpis jest wydawany jeszcze tego samego dnia.

REGON

Do prowadzenia własnej firmy konieczne jest posiadanie numeru REGON. W tym celu należy zaopatrzyć się w dokument RG-1.

Od momentu uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej należy udać się do Urzędu Statystycznego zgodnego do adresu zamieszkania o dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i nadanie numeru statystycznego REGON.

Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wypełnia się na formularzu Wniosku RG-1, w którym należy wskazać podstawowy rodzaj planowanej działalności, która musi być zgodna z deklaracją dokonaną przy wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – zaświadczeniem o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.

Oprócz wypełnionego formularza będziesz potrzebował:

 • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał dokumentu do wglądu),
 • dowód osobisty

Zazwyczaj Urząd Statystyczny wydaje numer REGON najpóźniej następnego dnia od momentu złożenia wniosku, aczkolwiek ustawowo ma na to 14 dni. W tym przypadku nie ma konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.
jeśli firma ma funkcjonować jako spółka cywilna, wówczas nie ma konieczności nadawania numeru każdemu ze wspólników, a jedynie samej spółce.

Konto i pieczątka

W tej sytuacji nie potrzebujesz posiadać ze sobą żadnych gotowych formularzy. Jedyne, co musisz pamiętać, to przy zakładaniu działalności gospodarczej na własny rachunek pamiętać o posiadaniu rachunku bankowego. Nie tylko jesteś zobowiązany do założenia konta firmowego, ale także do poinformowania odpowiednich organów o zmianie rachunku bankowego. Masz na to maksymalnie 14 dni.
Zanim jednak udasz się do banku, aby założyć konto firmowe, przejrzyj wcześniej bogate oferty wszystkich placówek i wybierz tą, która będzie najbliższa Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Do założenia rachunku bankowego będzie konieczne posiadanie pieczątki firmowej. Podobnie sytuacja będzie miała się w przypadku wystawiania dokumentów sprzedaży.

Aby wyrobić pieczątkę firmową, pamiętaj że oprócz danych, które samodzielnie wybierzesz, musi znaleźć się na niej także:

 • oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwę firmy),
 • dane teleadresowe siedziby firmy,
 • numer NIP,
 • numer REGON

Urząd Skarbowy

Konieczne będzie wypełnienie formularza NIP-1

W pierwszej kolejności musisz dokonać rejestracji NIP. Jeśli firma będzie prowadzona jednoosobowo, NIP przedsiębiorcy będzie jednocześnie NIP-em firmy. Mimo to, także będziesz musiał wypełnić dokument.

Konieczne okaże się również wybranie formy opodatkowania:

 • zasady ogólne,
 • ryczałt przychodów ewidencjonowanych,
 • kartę podatkową,
 • 19% podatek dochodowy,
 • podatek od towarów i usług (VAT)

ZUS

Konieczne dokumenty do wypełnienia: ZUS ZFA, ZUS ZPA, ZUS ZUA, ZUS ZZA

Każdy, kto rozpoczyna prowadzenie własnej działalności gospodarczej musi podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, wypadkowym, zdrowotnym, a także dodatkowo musi opłacić składkę na Fundusz Pracy i wybrać dobrowolne ubezpieczenie – ubezpieczenie chorobowe.

W sytuacji, gdy zatrudniasz pracowników, dodatkowo musisz opłacić:

 • składki ZUS dla pracowników,
 • składki na Fundusz Pracy,
 • składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Do ZUS musisz się zgłosić w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (daty rozpoczęcia działalności).

Formularze potrzebne do zgłoszenia firmy w ZUS:
ZUS ZFA (zgłoszenie płatnika składek – osoby fizycznej) – zgłoszenie firmy
ZUS ZPA (zgłoszenie płatnika składek – spółki cywilnej)
ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby ubezpieczonej) – dotyczy sytuacji, w której poza prowadzeniem firmy podatnik nie będzie uzyskiwał dochodów w inny sposób; dotyczy również wszystkich pracowników bez względu na to, czy uzyskują dochody w inny sposób, czy nie
ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) – dotyczy sytuacji, gdy poza prowadzeniem firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody w inny sposób, np. wykonuje pracę, za którą otrzymuje płacę w wysokości minimalnego wynagrodzenia lub wyższą; można je uzyskać w oddziale ZUS.

Kwota, jaka będzie odprowadzana przez osobę prowadzącą własną działalność gospodarczą jest procentem od dochodów, jednakże przychód nie może być niższy niż  60% średniego wynagrodzenia krajowego (wg GUS).
Od dnia 24 sierpnia 2005 r. początkujący przedsiębiorcy mają prawo skorzystania z możliwości odprowadzania niższych składek na ubezpieczenie społeczne (ok. 250zł). Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będą płacić tylko te osoby, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej po dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a więc od 25 sierpnia 2005r i przez ostatnie 5 lat nie prowadziły własnej działalności.

Zniżka trwa tylko 2 lata, pozwala jednak na spokojne rozpoczęcie działalności bez zbytnich obciążeń.

Jednak ze zniżki nie będą mogły skorzystać osoby, które prowadząc własną działalność wykonywałyby pracę dla byłego pracodawcy.

Państwowa Inspekcja Pracy

W sytuacji, gdy zatrudniamy pracowników – przynajmniej jednego – to w ciągu 30 dni ten fakt należy zgłosić pisemnie do Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy, a także do Inspektora Sanitarnego. Należy powiadomić ich o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie pracowników. Dodatkowo należy przedłożyć adnotację na temat środków i procedur, które obowiązują w firmie, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnej do rodzaju prowadzonej działalności.

Jak założyć własną firmę – wideo porady

 

Tags:

About the Author

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Top